Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Privésauna Di Lusso voor verkoop op afstand

v1 dd 17-6-2018 12:47:58

1. Contactgegevens

Privésauna Di Lusso

Mechelbaan 38

BE-2500 Lier (Koningshooikt)

BTW-nummer: BE 0809.405.909

Hierna “Privésauna Di Lusso ” genoemd.

Privésauna Di Lusso assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

2. Inhoud en kader van de overeenkomst

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en Privésauna Di Lusso via de website http://www.saunadilusso.be, gerelateerde websites waar producten en diensten van Privésauna Di Lusso (zoals bv http://www.resengo.com/) gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd) gekocht en/of gereserveerd. Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.

2.2  Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

2.3  De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door te klikken op de link op de website http://www.saunadilusso.be of in de reserverings- en bestelschermen. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het online aankoopproces wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

2.4  Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

3. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

3.1  Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of produkten in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

3.2  De producten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op http://www.saunadilusso.be, om de Klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij Privésauna Di Lusso hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop.

3.3  Prijzen weergegeven op de website http://www.saunadilusso.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Privésauna Di Lusso niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.4  De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatsen nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

4. Bedenktijd en herroepingsrecht

4.1  De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen.

4.2  In de volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:

 • Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.
 • Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
 • Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
 • Goederen die te snel kunnen bederven of verouderen

In concreto betekent dat dat bij een aankoop op afstand bij Privésauna Di Lusso , de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in de volgende gevallen:

 • De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
 • De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht
 • De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
 • De geleverde goederen bevatten voedselwaren
 • De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.

4.3  Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan Privésauna Di Lusso , BE-2500 Lier (Koningshooikt) of via info@saunadilusso.be

5. Voorschot en annuleringsregels

5.1  Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg te geven. Hierop zijn annuleringsregels van toepassing.

5.2  Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant.

5.3  Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft Privésauna Di Lusso het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.

5.4  In geval dat de Klant kiest voor het direct online betalen, heeft Privésauna Di Lusso het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

5.5  In geval de Klant creditcardgegevens opgeeft als waarborg, heeft Privésauna Di Lusso het recht om deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.

5.6  Een betaling van het voorschot of overhandigen van de creditcardgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant

5.7  In geval dat de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annuleringsregels toegepast:

Bij aankopen van goederen of in geval er effectief een voorschot gevraagd werd:

 • Indien de Klant meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij het volledige voorschot terug
 • Indien de Klant tussen 7 en 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij 50% van het voorschot terug
 • Indien de Klant minder dan 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering a.d.h.v. deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de Klant gefactureerd.

In geval er geen effectief voorschot gevraagd werd:

 • Indien de Klant minder dan 24u voor het leveren van de goederen of diensten (voor een reservering is dit het bevestigde aankomstuur) annuleert, wordt er een vergoeding van € 50 per persoon aangerekend ter compensatie van de niet recupereerbare kosten die in dat geval reeds gemaakt zijn en de winstderving die dergelijke late annulering met zich meebrengt. Ook in geval de Klant met minder personen komt dan voorzien zonder tijdige verwittiging wordt dit als een laattijdige annulering beschouwt en zal deze compensatie per ontbrekende persoon worden aangerekend. Indien de creditcardgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering a.d.h.v. deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de Klant gefactureerd.

5.8  De annuleringsregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.

5.9  Annuleringen kunnen enkel via het reserveringssysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per e-mail of per telefoon gebeuren. Een annulering is enkel en alleen geldig wanneer het door Privésauna Di Lusso per e-mail bevestigd is.

5.10  Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulering beschouwd en geeft Privésauna Di Lusso onherroepelijk het recht de annuleringregels toe te passen en de kosten te innen.

5.11  Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De Klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

6. Bevestigingen en herinneringen

6.1  Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de Klant steeds een bevestiging per e-mail in geval er een geldig e-mailadres wordt opgegeven en eventueel een bevestiging per SMS.

6.2  Voor het ophalen van de goederen of het uitvoeren van de diensten krijgt de Klant een herinnering per e-mail en/of SMS, behalve indien de Klant aangegeven heeft dat hij geen herinneringen wenst te ontvangen.

6.3  De Klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen indien het voorschot niet direct online betaald wordt.

6.4  Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per e-mail en/of SMS kan o.w.v. technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking of niet naleven van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds Privésauna Di Lusso contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

7. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

7.1  Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

7.2  Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

7.3  De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, ook al is dit in opdracht van iemand anders, zal door Privésauna Di Lusso aansprakelijk gesteld worden.

8. Veiligheid gebruik Sauna

8.1 Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten om alleen de privesauna te bezoeken.